POLITYKA PRYWATNOŚCI STUDIO EGO

§ 1 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

§ 2 Administrator danych:

Studio EGO Pracownia Psychoterapii Ilona Roeding, (zwane dalej: „Studio EGO”), ul. Krakowska 18, 41-260 Sławków, NIP: 6371875339. Kontakt w sprawie niniejszej polityki: ilona@studioego.online

§ 3 Zasady gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych:

 1. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych i innych danych wrażliwych odbywa się wyłącznie na potrzeby całościowego procesu realizowania usług zgodnie z RODO i Polityką Prywatności.
 2. Studio EGO nie udostępnia danych osobowych ani innych danych wrażliwych żadnym podmiotom trzecim. Wyjątkiem jest obowiązek udostępnienia danych Klienta organom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub decyzji stosownych organów np. sądów. Dane poufne i dostęp do nich podlega również zasadom etyki wykonywania zawodu.
 3. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa w miejscach i na nośnikach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Studio EGO stosuje sposoby zabezpieczania takie jak: podwójna autoryzacja, silne hasła do używanych sprzętów komputerowych oraz aplikacji, zamykane miejsca przechowywania danych.
 4. Zakres gromadzenia, przetwarzanych i przechowywanych danych obejmuje w szczególności:
 • imię i nazwisko
 •  adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres zamieszkania i korespondencji
 •  PESEL
 •  NIP i REGON
 •  numer rachunku bankowego
 • inne dane mogące być przekazywane w celu efektywnej realizacji usługi, zobowiązań stron oraz wzajemnych rozliczeń.

Studio EGO zakłada minimalizację zbieranych danych niezbędnych do realizacji świadczonych usług oraz ich anonimizację.

5. Na wniosek Klienta Studio EGO dokonuje sprostowania lub wycofania wskazanych danych.
6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta naruszenia zasad Polityki Prywatności oraz RODO ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. W związku z realizacją procesu płatności Administratorem danych może być również bank prowadzący rachunki bankowe. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Polityce Prywatności niniejszych podmiotów.
8. Studio EGO przechowuje dane przez okres świadczenia usług i nie dłużej niż pół roku od jego zakończenia. Wyjątkiem od niniejszej reguły są bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Przykładowe cele zbierania, przetwarzania i przechowywania danych:

 • umawianie sesji oraz utrzymywanie kontaktu z Klientem w trakcie świadczenia usług,
 • prowadzenie dokumentacji niezbędnej dla efektywnej realizacji usług,
 • rozliczenie płatności i ewentualne prowadzenie procesu dochodzenia roszczeń,
 • spełnianie wymogów formalnych nakładanych przez obowiązujące przepisy prawa,

POLITYKA COOKIES

 1. Pliki Cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe w postaci ciągu znaków. Przechowywane są u użytkownika końcowego na posiadanym przez niego sprzęcie, przeznaczonym do korzystania z Internetu. Pliki te pomagają rozpoznać użytkownika i dopasować treść strony internetowej dla niego dostępną.
 2. Studio EGO może stosować sesyjne, tymczasowe pliki cookies, które pozostają na sprzęcie użytkownika do momentu jego wyjścia z Serwisu. Może używać również czasowe pliki cookies, które pozostają na sprzęcie użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia.
 3. Stosowane przez Studio EGO pliki cookies mogą być wyłącznie używane w celu optymalizacji działania strony internetowej i jej właściwości użytkowych względem preferencji użytkownika. Ponadto Studio EGO może stosować pliki cookies w celu tworzenia anonimowych statystyk pomagających rozwijać i optymalizować stronę internetową.
 4. Użytkownik może swobodnie wyłączyć lub ograniczyć stosowanie plików cookies w stosowanej przez siebie przeglądarce internetowej. Może to wpłynąć na dłuższą metę na ograniczenie funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem, Autorem i Operatorem niniejszej strony internetowej („Serwis”) jest Studio EGO Pracownia Psychoterapii Ilona Roeding. Adres: ul. Krakowska 18, 41-260 Sławków, NIP: 6371875339, REGON: 389746092  („Studio EGO”).
 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych przez Studio EGO. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących treści niniejszych regulacji prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: ilona@studioego.online.
 3. Klienci Serwisu zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, a także powszechnie przyjętych norm społecznych. Zobowiązują się do poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Studio EGO jak również świadczących Usługi Specjalistów. W szczególności zakazane są wszelkie działania skutkujące naruszeniem praw autorskich do treści zamieszczonych w Serwisie.
 4. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opiniami ich autorów. Studio EGO publikuje treści, które nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa, ani nie stanowią wykładni obowiązujących regulacji. Nie zawierają również wyczerpującego obrazu aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie. Jako takie nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podejmowania na ich bazie istotnych decyzji przez Klienta.
 5. Przystąpienie do korzystania z oferowanych Usług w ramach Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie. Stanowi ono ostatecznie zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Studio EGO.
 6. Przed dokonaniem rezerwacji Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies. 

§2  Definicje podstawowe

 1. Poprzez definicje zawarte w Regulaminie należy rozumieć:
 • Klient: osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z treści lub Usług Serwisu w trybie online bądź stacjonarnym lub też będąca stroną Umowy Indywidualnej
 • Specjalista: psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, coach lub inny specjalista świadczący usługi będące częścią oferty Studio EGO na rzecz Klienta. Specjalistą może być osoba prowadząca odrębną działalność gospodarczą, która świadczy  usługi na rzecz Studio EGO
 • Usługi: usługi oferowane w ramach Serwisu: sesje psychoterapii, konsultacje psychologiczne, konsultacje specjalistyczne, mediacje przedsądowe, coaching, doradztwo i inne usługi
 • Tryb online: ogół procesów związanych ze świadczeniem Usług przez Specjalistów z wykorzystaniem kanałów kontaktu zdalnego/kanałów elektronicznych
 • Tryb stacjonarny: ogół procesów związanych ze świadczeniem Usług przez Specjalistów w gabinecie lub w innym miejscu fizycznym ustalonym przez strony
 • Umowa indywidualna: dokument reguluje prawa i obowiązki stron, a także inne aspekty współpracy i jest zawarta pomiędzy Klientem i Studio EGO.  Umowa ma formę pisemną bądź ustną, w ramach której strony mają możliwość negocjacji poszczególnych zapisów
 • Serwis: https://studioego.online wraz z jego wszystkimi podstronami i modułami
 • Płatności elektroniczne: płatności regulowane przez Klienta na rzecz Studio EGO przede wszystkim za pośrednictwem zlecenia zapłaty w banku.

  § 3 Świadczenie Usług przez Studio EGO

 1. Studio EGO oferuje następujący zakres Usług psychologicznych:
 • Psychoterapia indywidualna stacjonarna
 • Konsultacje psychologiczne stacjonarne
 • Psychoterapia par i rodzin stacjonarnie
 • Mediacje przedsądowe stacjonarne
 • Psychoterapia indywidualna online
 • Konsultacje psychologiczne online
 • Psychoterapia par i rodzin online
 • Coaching
 • Konsultacje specjalistyczne i doradztwo
 • Inne usługi regulowanie odrębnymi umowami z Klientem.

2. Czas trwania poszczególnych sesji:

 • Psychoterapia indywidualna (stacjonarna i online): 50 minut
 • Konsultacje psychologiczne (stacjonarne i online): 60 minut
 • Mediacje przedsądowe: 50 minut
 • Psychoterapia par i rodzin (stacjonarne i online): 60 minut
 • Coaching: 60 minut
 • Konsultacje specjalistyczne i doradztwo: 60 minut
 1. Studio EGO oświadcza, że Specjaliści posiadają wszelkie uprawnienia do świadczenia Usług oferowanych w Serwisie. Klient ma prawo do wglądu w dokumenty potwierdzające uprawnienia do realizacji Usług. Klient składa wniosek odnośnie tego o wgląd do dokumentów bezpośrednio do Specjalisty realizującego Usługę.
 2. W ramach współpracy z ATFC Centrum Psychoterapii miejscem świadczenia usług stacjonarnych jest: ul. B. Limanowskiego 37/3, Kraków.
 3. Studio EGO świadczy Usługi online za pomocą komunikatora Skype. Dodatkowo do doraźnego kontaktu z wybranymi specjalistami Klient może wykorzystywać inne kanały komunikacji, a mianowicie telefon, e-mail. Dane do kontaktu z poszczególnymi Specjalistami dostępne są w Serwisie.
 4. Na pytania przekazane Studio EGO Specjaliści udzielają odpowiedzi bezzwłocznie w czasie do 48h.
 5. W przypadku gdy wystąpią trudności technicznych Studio EGO może zmienić termin świadczenia usług dostępnych w trybie online. Do takich trudności zaliczamy np.: niekorzystne warunki atmosferyczne, przerwy w dostępie do sieci lub energii elektrycznej,  zdarzenia o charakterze siły wyższej. Ze względu na niniejsze okoliczności Studio EGO ustala nowy termin lub tryb sesji indywidualnie z Klientem.
 6. Studio EGO zawiesza działalność Serwisu na czas konserwacji bądź wprowadzania zmian w jego działaniu.

§ 4 Rezerwacje

 1. Klient dokonuje rezerwacji  Usługi za pomocą formularza kontaktowego, poprzez moduł rezerwacji, za pośrednictwem poczty e-mail lub też telefonicznie. Rezerwacja uznana jest za przyjętą w momencie gdy Specjalista przekaże Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail zwrotne potwierdzenie. Analogiczny tryb ma zastosowanie do zmiany terminu Usługi.
 2. Osoba korzystająca z Serwisu zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych osobowych podczas procesu rezerwacji Usług, składania zapytań oraz płatności. Warunki postępowania z danymi osobowymi Klienta określone zostały w Polityce Prywatności. W przypadku danych ewidentnie świadczących o zafałszowaniu Studio EGO ma prawo do nieodpowiadania na wiadomość.
 3. Standardowo Klient może anulować rezerwację  minimum 24 godziny przed planowanym terminem realizacji Usługi. Może on wówczas wystąpić do Studio EGO lub Specjalisty o zmianę terminu lub zwrot wpłaconego wynagrodzenia. Jeżeli sesja zostanie anulowana w czasie krótszym niż 24 godziny do jej rozpoczęcia, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku nieobecności Klienta na konsultacji/sesji po pierwszych 10 minutach, konsultację/sesję uznaje się za zakończoną. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaty.
 4. Dodatkowe zasady przeprowadzania, odwoływania i zmian terminów sesji Klient ustala ze Specjalistą indywidualnie. Zmiany podlegają  zasadom obowiązującym w obranym przez Specjalistę nurcie terapeutycznym.

§ 5 Płatności na rzecz Studio EGO

 1. Studio EGO oferuje Usługi dostępne za wynagrodzeniem w wysokości zamieszczonej na podstronie „Oferta” Serwisu oraz w module rezerwacyjnym. Wysokość kwoty zależy istotnie od specyfiki danej Usługi.
 2. Klient dokonuje płatności za usługi wyłącznie za pośrednictwem wpłat zlecanych w banku na wskazane w Serwisie konto bankowe. Niniejszy sposób płatności dotyczy Usług realizowanych tak w trybie online, jak i stacjonarnym. Specjaliści nie przyjmują wpłat gotówkowych.
 3. Klient opłaca pierwszą sesję przed jej odbyciem (przedpłata). Każda kolejna sesja opłacana jest przed jej odbyciem (przedpłata) lub na zasadach ustalonych indywidualnie z prowadzącym Specjalistą.
 4. Korzystający z usług jest zobowiązany do dokonania wpłaty za wybraną Usługę minimum 24h przed jej terminem, przy czym czas liczony jest od zaksięgowania kwoty na koncie Studio EGO. Brak zaksięgowania 24h przed sesją wpłaty skutkuje jej automatycznym anulowaniem. O anulowaniu sesji z przyczyn niedopełnienia warunków finansowych Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail. Jeżeli istnieje inna obiektywna przyczyna braku zaksięgowania wpłaty na konto Klient ma prawo do kontaktu w tej sprawie. Studio EGO dokona wszelkich możliwych starań w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.
 5. Specjaliści zastrzegają sobie prawo do poproszenia Klienta o bankowe potwierdzenie wpłaty ze względu na różnorodne procedury czasowe pomiędzy bankami. Niniejszy punkt ma szczególne zastosowanie w obrocie zagranicznym.


  § 6
  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies stanowi integralną część umowy z Klientem korzystającym z Serwisu. Studio EGO ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i politykach. Informację o takich zmianach Klientowi przekażą Specjaliści.
 2. W przypadku braku akceptacji zmian Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku  brak odstąpienia od umowy w przeciągu 7 dni od daty  ogłoszenia zmian uznaje się za ich akceptację.
 3. Skargi i wnioski związane z działaniem Serwisu oraz świadczeniem Usług przez Specjalistów można składać drogą elektroniczną na adres: ilona@studioego.online.
 4. Wszelakie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie podlegają rozpatrzeniu na drodze sądowej w miejscu właściwym dla siedziby Studio EGO.
 5. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie zastosowane zostaną przepisy prawa Polskiego, w szczególności:
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Kodeks Cywilny
 • Inne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej.

Ilona Roeding

Psycholog, psychoterapeuta, mediator, coach

GABINET PSYCHOTERAPII

ul. B. Limanowskiego 37/3
30-551 Kraków

ATFC Centrum Psychoterapii
Psychoterapia Kraków

KONTAKT

+48 511 914 197
skype: terapeuta.ilona
e-mail: ilona@studioego.online